REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY AMT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.5.2018

 

 

§ 1 Zakres przedmiotowy

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży - przez przedsiębiorcę działającego pod firmą AMT TOPORCZYK MAREK z siedzibą 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14, posiadającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 887-101-66-23, REGON 930697320, zarejestrowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w dniu 31.04.2011 pod numerem 3081, zwanego dalej AMT - towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez witryny znajdujące się pod adresami http://www.amt-alarmy.pl i http://www.amt24h.pl
2. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym http://www.amt-alarmy.pl lub http://www.amt24h.pl jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu (udostępnioną przez AMT nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: http://www.amt-alarmy.pl/index.php?strona=12 lub http://www.amt24h.pl/index.php?strona=12. Warunkiem zakupu towaru jest potwierdzenie przez Klienta faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.

 

§ 2 Słowniczek

 

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
* AMT - AMT Toporczyk Marek z siedzibą przy ul. Dzierżoniowskiej 14, 57-100 Strzelin, NIP: 887-101-66-23, REGON 930697320.
* Klient osoba/podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
* Konto Klienta - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone
i zarządzane przez AMT.
* Sklep sklep internetowy prowadzony przez AMT za pośrednictwem strony internetowej http://www.amt-alarmy.pl i http://www.amt24h.pl
* Regulamin niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy AMT a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest w do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu AMT.
4. Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony AMT.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe AMT zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych zwanych dalej ''RODO'' LINK
W tym celu Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony powierzonych danych osobowych.
2. Adresatem korzystania z naszych usług oraz towarów nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.
3. Administratorem danych osobowych jest AMT Marek Toporczyk ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin.
Kontakt do administratora danych osobowych ado@amt-alarmy.pl .
4. Na podstawie RODO masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania swoich danch
- żądania usunięcia swoich danych
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych
- żądania przenoszenia danych osobowych
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia twoich danych osobowych, Administrator danych osobowych nadal może przetwarzać twoje dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.
5. Informacje ogólne
Podczas przeglądania publikowanych przez AMT stron internetowych są używane pliki ''cookies'' , które są zapisywane na twoim urządzeniu końcowym.
Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych.
6. AMT przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym za pośrednictwem www.amt-alarmy.pl, wwwamt24h.pl
  2. sprzedaży produktów.
  3. Administrator będzie przetwarzał udostepnione dane:
imię nazwisko,adres dostawy ,adres zamieszkania ,numer telefonu odbiorcy, email klienta w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym .Dane te będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży kupna i przekazane wybranemu przekaźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  4. Sprzedaż produktów oferowanych przez Sklep-podstawa prawna przetwarzania danych jest wykonanie umowy art.6ust.1lit.b RODO
  5. Rozpatrzenia reklamacji dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sklepu art.6.ust.1lit.f RODO
  6. Wysyłki informacji handlowych droga elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda art.6.ust.1.lit.b RODO
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ,lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sklepem
  8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy ,a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ,lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  9. Odbiorcami danych osobowych będą:
  a. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów (DPD, INPOST, Poczta Polska)

 

§ 5 Zamówienia

 

1. Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W  braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru oraz podanie informacji o formie płatności, sposobie dostawy, rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon/faktura).
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzonego przyciskiem ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY)  stanowi  ofertę Klienta złożoną AMT co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.  
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie na wskazany adres poczty e-mail i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
5. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia przed otrzymaniem od AMT potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do AMT drogą elektroniczną na adres biuro@amt-alarmy.pl .
6. Zamówienia są realizowane w terminach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
7. AMT nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

§ 6 Płatności, ceny, promocje

 

1. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przy jego osobistym odbiorze w siedzibie AMT bądź za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej dostarczającej towar (w przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem).
2. Wszelkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana jest cena netto i brutto.
3. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są określane każdorazowo w zależności od składanego zamówienia.
4. Koszty transportu dla jednej przesyłki powyżej 2000 PLN brutto ponosi AMT. W przypadku gdy Klient korzysta z dodatkowych upustów cenowych lub rabat ustalany jest indywidualnie, koszty transportu ponosi Klient. Koszty transportu dla przesyłek określanych w cennikach kuriera jako gabaryt ustalane są indywidualnie. Koszty transportu dla przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie.
5. AMT przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo określane w odrębnych regulaminach

 

§ 7 Wysyłka i dostawa

 

1. Wysyłka zakupionego przez Klienta towaru następuje, z zastrzeżeniem punktów 2 i 3, w przypadku zamówień złożonych do godziny 13.00 - tego samego dnia, w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 - wysyłka następnego dnia roboczego chyba,  że przy towarze na stronie Sklepu podany był inny termin dostawy.
2. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez AMT.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia, towary są przez niego odbierane osobiście w siedzibie AMT, bądź dostarczane za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego lub kuriera.
4. Wybranym przez Klienta dokument sprzedaży (faktura/paragon) jest mu wręczany podczas osobistego odbioru zakupionego towaru w siedzibie AMT lub jest wysyłany wraz z zakupionym towarem za pomocą firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
5. Koszty transportu dla jednej przesyłki powyżej 2000 PLN brutto ponosi AMT. W przypadku gdy Klient korzysta z dodatkowych upustów cenowych lub rabat ustalany jest indywidualnie, koszty transportu ponosi Klient. Koszty transportu dla przesyłek określanych w cennikach kuriera jako gabaryt ustalane są indywidualnie. Koszty transportu dla przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie.
6. Towar jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. AMT nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
7. Obowiązkiem AMT jest dostarczenie Państwu produktów bez wad.
Po zawarciu umowy na produkty oznaczone jako 'przecenione', nie będzie można tych produktów reklamować ze względu na wady które zostały Państwu ujawnione podczas zawierania umowy.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje

 

1. Istnieje możliwość wymiany towaru na inny, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje AMT.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2a. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik do pobrania na stronie Reklamacje i zwroty tutaj ink )
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów i usług powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego AMT zwróci na rachunek  z którego został wykonany. W przypadku przesyłek za pobraniem AMT zwróci  zapłatę przekazem pocztowym na adres dostarczenia lub innymi środkami jeżeli klient wyrazi na to zgodę.
4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby AMT.
5. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
6. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Klient powinien sporządzić protokół szkody na formularzu przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.
7. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy  ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi.
8. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne,  można zgłosić do AMT reklamację zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.  Koszty zwrotu towaru który posiada wady ponosi AMT.
9. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, zostaje zobowiązany do zapłaty poniesionych przez AMT uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
10. Reklamacje i zwroty prosimy przesłać na adres: AMT , ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin


§ 9 Rękojmia/Gwarancja


1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)z tytułu rękojmi, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu rękojmi
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wydanego mu towaru, o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat Kodeks cywilny. art.568 par.1
(Reklamacje z tytułu gwarancji oraz rękojmi są przez nas załatwiane niezwłocznie. Nie oznacza to jednak ,że wszystkie zgłoszone przez Państwa żądania będą zawsze spełnione )
4. Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50zł zgodnie z art.3 par.10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
(Przy drobnych zakupach dostarczanych przesyłką prosimy o zwracanie uwagi na czas rękojmi/gwarancji który jest podany w opisach produktów naszego sklepu internetowego)
5. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 560. par.4 jeżeli sprzedany produkt ma wady, które są nieistotne, kupujący nie może odstąpić od umowy.
Cała nasza oferta prezentowana na stronie naszego sklepu dotyczy wielu tych samych powtarzalnych produktów np w fabrycznych opakowaniach. Jeżeli wybieracie Państwo konkretny produkt i nie wszystko jest dla Państwa zrozumiałe w opisie lub widoczne na prezentowanym zdjęciu a jest to dla Państwa istotne prosimy o wyjaśnienie tego z nami jeszcze przed zakupem.
6. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 558 par.1 jeżeli klientem nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć ograniczyć lub wyłączyć podczas zawierania umowy.
(Informacje o innym czasie trwania rękojmi znajdują się w opisach zamawianych produktów umieszczonych na stronie internetowej naszego sklepu internetowego, ofertach oraz dodatkowo umieszczana na dokumentach potwierdzających zawarcie umowy takich jak np. FV)
7. W rozumieniu Kodeks cywilny. art .565 jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. (Dostarczony produkt posiada wadę np. uszkodzonego pilota a można go obsługiwać bez tego pilota to reklamacje i roszczenia mogą dotyczyć uszkodzenia w pilocie).
8. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 563. par 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. (Jeżeli przesyłka do Państwa ma widoczne uszkodzenia prosimy o zgłoszenie tego faktu natychmiast kurierowi i sporządzenie odpowiedniego protokołu w jego obecności. Dobrze jest także wykonać dokumentacje fotograficzną i przesłać ja do naszej firmy)
9. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 568 par.2 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym nie jest konsument. (Nie możecie Państwo nadmiernie zwlekać ze zgłoszeniem ujawnionej wady jeżeli zamierzacie towar naprawić w naszym serwisie)
10. Uprawnienia Klienta i Konsumenta z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta na zasadach wskazanych w dołączanych przez producenta lub importera dokumentach gwarancji. (gwarancje producenta często dają dodatkowe uprawnienia takie jak np. darmowy odbiór uszkodzonej rzeczy lub dłuższą opiekę serwisową)

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 

1. AMT zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepu pod adresem:http://www.amt-alarmy.pl/index.php?strona=12 i http://www.amt24h.pl/index.php?strona=12
2. Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2017r.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.amt-alarmy.pl/index.php?strona=12 lub http://www.amt24h.pl/index.php?strona=12 oraz w siedzibie firmy AMT.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie AMT nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY AMT OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 25.5.2018

 

 

§ 1 Zakres przedmiotowy

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży - przez przedsiębiorcę działającego pod firmą AMT TOPORCZYK MAREK z siedzibą 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14, posiadającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 887-101-66-23, REGON 930697320, zarejestrowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w dniu 31.04.2011 pod numerem 3081, zwanego dalej AMT - towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez witryny znajdujące się pod adresami http://www.amt-alarmy.pl i http://www.amt24h.pl
2. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym http://www.amt-alarmy.pl lub http://www.amt24h.pl jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu (udostępnioną przez AMT nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: http://www.amt-alarmy.pl/index.php?strona=12 lub http://www.amt24h.pl/index.php?strona=12. Warunkiem zakupu towaru jest potwierdzenie przez Klienta faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.

 

§ 2 Słowniczek

 

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
* AMT - AMT Toporczyk Marek z siedzibą przy ul. Dzierżoniowskiej 14, 57-100 Strzelin, NIP: 887-101-66-23, REGON 930697320.
* Klient osoba/podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
* Konto Klienta - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone
i zarządzane przez AMT.
* Sklep sklep internetowy prowadzony przez AMT za pośrednictwem strony internetowej http://www.amt-alarmy.pl i http://www.amt24h.pl
* Regulamin niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy AMT a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest w do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu AMT.
4. Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony AMT.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. AMT zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę AMT w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 3235 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających AMT kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. AMT nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.
4. AMT zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku AMT uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
5. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
6. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez AMT.

7. Firma AMT zarejestrowała zbiór danych osobowych w rejestrze GIODO, nr księgi 142293

 

§ 5 Zamówienia

 

1. Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W  braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru oraz podanie informacji o formie płatności, sposobie dostawy, rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon/faktura).
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzonego przyciskiem ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY)  stanowi  ofertę Klienta złożoną AMT co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.  
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie na wskazany adres poczty e-mail i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
5. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia przed otrzymaniem od AMT potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do AMT drogą elektroniczną na adres biuro@amt-alarmy.pl .
6. Zamówienia są realizowane w terminach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
7. AMT nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

§ 6 Płatności, ceny, promocje

 

1. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przy jego osobistym odbiorze w siedzibie AMT bądź za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej dostarczającej towar (w przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem).
2. Wszelkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana jest cena netto i brutto.
3. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są określane każdorazowo w zależności od składanego zamówienia.
4. Koszty transportu dla jednej przesyłki powyżej 2000 PLN brutto ponosi AMT. W przypadku gdy Klient korzysta z dodatkowych upustów cenowych lub rabat ustalany jest indywidualnie, koszty transportu ponosi Klient. Koszty transportu dla przesyłek określanych w cennikach kuriera jako gabaryt ustalane są indywidualnie. Koszty transportu dla przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie.
5. AMT przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo określane w odrębnych regulaminach

 

§ 7 Wysyłka i dostawa

 

1. Wysyłka zakupionego przez Klienta towaru następuje, z zastrzeżeniem punktów 2 i 3, w przypadku zamówień złożonych do godziny 13.00 - tego samego dnia, w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 - wysyłka następnego dnia roboczego chyba,  że przy towarze na stronie Sklepu podany był inny termin dostawy.
2. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez AMT.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia, towary są przez niego odbierane osobiście w siedzibie AMT, bądź dostarczane za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego lub kuriera.
4. Wybranym przez Klienta dokument sprzedaży (faktura/paragon) jest mu wręczany podczas osobistego odbioru zakupionego towaru w siedzibie AMT lub jest wysyłany wraz z zakupionym towarem za pomocą firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
5. Koszty transportu dla jednej przesyłki powyżej 2000 PLN brutto ponosi AMT. W przypadku gdy Klient korzysta z dodatkowych upustów cenowych lub rabat ustalany jest indywidualnie, koszty transportu ponosi Klient. Koszty transportu dla przesyłek określanych w cennikach kuriera jako gabaryt ustalane są indywidualnie. Koszty transportu dla przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie.
6. Towar jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. AMT nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
7. Obowiązkiem AMT jest dostarczenie Państwu produktów bez wad.
Po zawarciu umowy na produkty oznaczone jako 'przecenione', nie będzie można tych produktów reklamować ze względu na wady które zostały Państwu ujawnione podczas zawierania umowy.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje

 

1. Istnieje możliwość wymiany towaru na inny, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje AMT.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2a. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik do pobrania na stronie Reklamacje i zwroty tutaj ink )
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów i usług powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego AMT zwróci na rachunek  z którego został wykonany. W przypadku przesyłek za pobraniem AMT zwróci  zapłatę przekazem pocztowym na adres dostarczenia lub innymi środkami jeżeli klient wyrazi na to zgodę.
4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby AMT.
5. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
6. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Klient powinien sporządzić protokół szkody na formularzu przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.
7. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy  ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi.
8. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne,  można zgłosić do AMT reklamację zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.  Koszty zwrotu towaru który posiada wady ponosi AMT.
9. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, zostaje zobowiązany do zapłaty poniesionych przez AMT uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
10. Reklamacje i zwroty prosimy przesłać na adres: AMT , ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin


§ 9 Rękojmia/Gwarancja


1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)z tytułu rękojmi, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu rękojmi
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wydanego mu towaru, o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat Kodeks cywilny. art.568 par.1
(Reklamacje z tytułu gwarancji oraz rękojmi są przez nas załatwiane niezwłocznie. Nie oznacza to jednak ,że wszystkie zgłoszone przez Państwa żądania będą zawsze spełnione )
4. Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50zł zgodnie z art.3 par.10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
(Przy drobnych zakupach dostarczanych przesyłką prosimy o zwracanie uwagi na czas rękojmi/gwarancji który jest podany w opisach produktów naszego sklepu internetowego)
5. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 560. par.4 jeżeli sprzedany produkt ma wady, które są nieistotne, kupujący nie może odstąpić od umowy.
Cała nasza oferta prezentowana na stronie naszego sklepu dotyczy wielu tych samych powtarzalnych produktów np w fabrycznych opakowaniach. Jeżeli wybieracie Państwo konkretny produkt i nie wszystko jest dla Państwa zrozumiałe w opisie lub widoczne na prezentowanym zdjęciu a jest to dla Państwa istotne prosimy o wyjaśnienie tego z nami jeszcze przed zakupem.
6. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 558 par.1 jeżeli klientem nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć ograniczyć lub wyłączyć podczas zawierania umowy.
(Informacje o innym czasie trwania rękojmi znajdują się w opisach zamawianych produktów umieszczonych na stronie internetowej naszego sklepu internetowego, ofertach oraz dodatkowo umieszczana na dokumentach potwierdzających zawarcie umowy takich jak np. FV)
7. W rozumieniu Kodeks cywilny. art .565 jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. (Dostarczony produkt posiada wadę np. uszkodzonego pilota a można go obsługiwać bez tego pilota to reklamacje i roszczenia mogą dotyczyć uszkodzenia w pilocie).
8. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 563. par 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. (Jeżeli przesyłka do Państwa ma widoczne uszkodzenia prosimy o zgłoszenie tego faktu natychmiast kurierowi i sporządzenie odpowiedniego protokołu w jego obecności. Dobrze jest także wykonać dokumentacje fotograficzną i przesłać ja do naszej firmy)
9. W rozumieniu Kodeks cywilny. art. 568 par.2 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym nie jest konsument. (Nie możecie Państwo nadmiernie zwlekać ze zgłoszeniem ujawnionej wady jeżeli zamierzacie towar naprawić w naszym serwisie)
10. Uprawnienia Klienta i Konsumenta z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta na zasadach wskazanych w dołączanych przez producenta lub importera dokumentach gwarancji. (gwarancje producenta często dają dodatkowe uprawnienia takie jak np. darmowy odbiór uszkodzonej rzeczy lub dłuższą opiekę serwisową)

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 

1. AMT zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepu pod adresem:http://www.amt-alarmy.pl/index.php?strona=12 i http://www.amt24h.pl/index.php?strona=12
2. Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2017r.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.amt-alarmy.pl/index.php?strona=12 lub http://www.amt24h.pl/index.php?strona=12 oraz w siedzibie firmy AMT.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie AMT nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Zobacz nas na:

Znajdź produkt

KOSZYK ZAKUPÓW
Koszyk jest pusty.

Zaloguj się

Login
Haslo
 
Zapomnialem hasło

Jeśli posiadasz konto zaloguj się. Możesz też się zarejestrować składając pierwsze zamówienie

Kontakt

Dział handlowy
    Pomoc techniczna
Dział serwisu    
Dział produkcji  
  Dział księgowości
  Kontakt sobota/niedziela
  tel. (71) 3932202
  tel. (71) 3932201

w godzinach 8-16
od poniedziałku do piątku

Zadaj pytanie on-line
Sklep internetowy obsługiwany przez system inKontrahent - www.inkontrahent.pl